Home | Atenció al client T. +34 971 587 662
Veure VídeoVídeo

Reserva ara a la nostra web i aconsegueix descomptes exclusius!

 • paid

  Millor preu en línia

  Garantit
 • cancel

  Cancel·lació gratuïta

  Tarifa flexible, 24h abans de l'arribada.
 • credit_card

  Pagament a l'hotel

  Més flexibilitat
 • local_offer

  Descomptes exclusius

  5% de descompte a la nostra web
 • contact_mail

  Protur Club

  10% descompte i acumula punts

Reserva ara a la nostra web i aconsegueix descomptes exclusius!

Reserva la teva habitació
Cerrar
Per reservar ompli formulari

Condicions

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

Informació prèvia al procés contractual

Les presents Condicions Generals de Contractació (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre SUBIBOR SL, (en endavant PROTUR) i l'usuari o el client per la contractació realitzada a través dels formularis que PROTUR posa a la seva disposició a http://protur-hotels.com.

La reserva a través dels llocs web de Protur suposarà l'acceptació expressa, pel client o l'usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, així com de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietats de Protur. Aquestes condicions seran d'aplicació sense perjuri de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per a cada cas.

Les presents Condicions Generals estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, del 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decret de 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Protur es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través de les seves websites per qualsevol forma admissible en dret, i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web o fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant Protur es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA RESERVA
Protur informa que el procediment de reserva a través de les seves pàgines web ve detallat a l'apartat denominat Reserves.

Així mateix, Protur informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús polsant sobre l'apartat Nota Legal.
Per la reserva amb Protur a través de la seva website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de reserva. De la mateixa forma, l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs webs de Protur i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a altres.

Un cop efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seva reserva a pantalla, podent imprimir-la com a comprovant de la reserva efectuada.

La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Com a norma general i excepte que expressament es pacti una altra cosa, les habitacions podran ser emprades a partir de les 12:00 del dia següent d'arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12:00 del dia de sortida. La reserva estarà garantida fins a les 18:00 hores del dia d'arribada, de forma que en el supòsit que l'usuari prevegi la seva arribada a l'hotel a hores distintes a les ressenyades, serà convenient comunicar amb la major anticipació possible aquesta circumstància.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.

Les ofertes seran vàlides i únicament durant el període fixat i les condicions exposades per Protur a la publicitat, o en el seu defecte, durant el temps en què siguin accessibles als clients per a la seva contractació efectiva. Protur es reserva el dret de comprovar el compliment de les condicions per poder aplicar l'oferta.

Indicació dels preus.

Cada possible reserva oferta tindrà indicació del seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, en el seu cas, sigui d'aplicació. Els preus indicats a pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, Protur ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir el cobrament de la reserva.

Com a norma general, el preu de la reserva inclou exclusivament: allotjament, allotjament i mitja pensió, allotjament i tot inclòs o allotjament i desdejuni. La disponibilitat i preu de les peticions de serveis especials, com la necessitat d'un bressol, llit supletori, etc, que no hagin pogut ser inclosos en el càlcul de la reserva on-line, quedaran pendents de la confirmació per part de l'hotel, confirmació que es realitzarà per telèfon o per escrit al client.

El càlcul total i final de la reserva inclou l'IVA o IGIC, excepte que no s'incloguin expressament. Qualsevol altra taxa o impost que afecti el seu preu final es liquidarà addicionalment a l'establiment hoteler.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes oferides per Protur a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. A pesar de que Protur actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquell moment. En aquest cas, Protur remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament (reserva).

A l'hora de realitzar la seva reserva on-line, i per obtenir una confirmació de la mateixa, es procedirà a carregar-los un mínim del 10% de l'import total a l'hora d'elegir el seu pagament amb targeta de crèdit, o un mínim del 25% en el cas de que prefereixin realitzar la bestreta per transferència. Les despeses bancàries corren a compte del client si tria el pagament per transferència. El tant per cent restant haurà de ser abonat en el moment d'efectuar el check-in a l'hotel. (Exceptuant reserves amb condicions especials).

Només podran optar al pagament per transferència les reserves que es realitzin 10 dies o més abans de la data d'arribada. Si la transferència no arribés en un període de 5 dies laborables des de la data de reserva, Protur es reserva el dret de procedir automàticament a l'anul·lació de la mateixa.

Reserves amb condicions especials o tarifes No Reemborsables. Pagament per endavant del 100% de l'import. No s'accepten modificacions, i en cas de cancel·lació no es procedirà a la devolució de l'import baix cap concepte.

Cancel·lació de reserves

Cancel·lació de la reserva. La reserva efectuada podrà cancel·lar-se via correu electrònic a [email protected] o via fax al +34 971 585 157  indicant sempre el nombre de referència.

En cas d'anular la reserva amb menys de 24 hores d'antelació o de no presentar-se, es carregarà a l'usuari l'import d'un vespre i es procedirà a la cancel·lació de la reserva.

Les despeses bancàries generades per anul·lacions de reserves aniran a compte del client. En tot cas es remetrà la corresponent factura a la direcció manifestada pel client a l'hora de registrar-se.

Modificacions de reserves

Modificació de la reserva. La reserva efectuada podrà modificar-se en un moment posterior, via correu electrònic a [email protected], o via fax al +34971 585 157 indicant sempre el nombre de referència. L'èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de Protur en el moment de la petició.

Les modificacions poden generar un increment en el preu total de la reserva, com per exemple en el cas d'un canvi de dates, canvi d'acomodació, etc.

La segona modificació i successives de la reserva realitzada per part del client suposarà un desemborsament de 6€ degut a despeses de gestió administrativa.

Impost turístic de les Balears

Posem en el seu coneixement que el Parlament Balear ha establert un nou impost que grava les estades en qualsevol establiment turístic de Balears des de l'1 de juliol de 2016 (Llei 2/2016, de l'Impost sobre Estades Turístiques a Illes Balears).

L'impost ascendeix a un import d'entre 2 i 0,5 € per cada dia d'estada o fracció, més el 10% d'IVA. La tarifa aplicable depèn del tipus d'establiment turístic, així com de la seva categoria, segons la següent taula:


Resulta aplicable una bonificació del 50% per a estades de temporada baixa (de l'1 de novembre al 30 d'abril de l'any següent), així com una altra bonificació del 50% per als dies 9º i següents d'una mateixa estada. Així mateix, els hostes menors de 16 anys estan exempts del pagament de l'impost.

Per tant, qualsevol persona física (amb almenys 16 anys complerts) que realitzi una estada en un establiment turístic de Balears està obligada a satisfer aquest impost mitjançant el seu pagament al titular de l'explotació de l'establiment turístic en el qual s'allotgi.

Conseqüentment, i en la nostra condició d'obligats a la liquidació d'aquest impost davant les Autoritats Fiscals de Balears, li informem que en compliment de la normativa vigent, abans que finalitzi la seva estada en el nostre establiment, procedirem a sol·licitar-li el pagament d'aquest impost.

La recaptació de l'impost nodrirà un Fons per al foment del turisme sostenible la finalitat del qual serà el finançament dels projectes que contribueixin a l'impuls d'un turisme sostenible, responsable i de qualitat, concretament, per a la protecció del mitjà natural, rural, agrari i marí, el foment de la desestacionalización, patrimoni històric i cultural, R+D+i, formació i ocupació. Aquests projectes seran seleccionats per una Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible formada per representants del Govern Balear, Consells Insulars, Ajuntaments, agents econòmics i socials, i altres entitats. Aquesta Comissió elaborarà un pla anual que fixarà els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial.

Per a qualsevol dubte o aclariment que pogués precisar en relació amb l'Impost sobre Estades Turístiques a Illes Balears posem a la seva disposició el telèfon d'informació de l'Agència Tributària de les Illes Balears: 901 201 530.

Drets i deures del client:

Drets del client:

 • Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter vinculant per l'oferent en els termes establers per la legislació protectora dels consumidors.

 • Tot usuari dels serveis turístics té dret a que els bens i els serveis que adquireixi siguin de la categoria o requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment turístic.

 • Tots els establiments tenen l'obligació de tenir a disposició del client el llibre de reclamacions on fer constar les seves queixes. Per formular una queixa, sol·liciti aquests fulls, empleni amb les seves dades personals i indiqui clarament el motiu de la queixa.

Deures del client:

 • En el gaudi dels serveis turístics contractats, tot usuari té les següents obligacions:

 • Pagar el preu dels serveis contractats, sense que la presentació d'una queixa o reclamació li eximeixi d'aquesta obligació.

 • Complir les normes particulars de l'establiment hoteler els serveis dels quals gaudeixi.

 • Observar les normes de higiene, educació i bones costums cap a la resta d'usuaris i del personal de l'establiment hoteler que li presti el seu servei.

 • Respectar l'entorn mediambiental.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Protur informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat baix la responsabilitat de Protur, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establers entre ambdues parts. Així mateix, Protur informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció AVINGUDA MAGNOLIA 6, 07559 CALA BONA (ILLES BALEARS).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim consentiment per contestar les consultes que s'estimin oportunes i per l'enviament de la informació sol·licitada.

Jurisdicció

Protur es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgís qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre la jurisdicció i competència al respecte. Protur té el seu domicili a BALEARS, Espanya.


  Club Protur Sa Coma Resort
  Activitats i EsportClub Protur Sa Coma Resort

  Un món de diversió i salut.

  Protur Club
  Protur ClubAvantatges exclusives

  Sol·licita gratuïtament la targeta Protur Club i comença a guanyar punts amb cada reserva!

  Més Protur Hotels
  Més Protur HotelsHOTELS I APARTHOTELES

  Descobreix altres opcions de gaudir de les teves vacances a Mallorca o Almeria

  Protur Natur - Eco Frendly Holidays

  Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a optimitzar la seva visita i millorar els nostres serveis mitjançant la personalització dels nostres continguts i publicitat basant-se l'anàlisi de la seva navegació. Si prem el botó "Acceptar cookies i continuar" autoritza la instal·lació de cookies d'anàlisi, publicitàries i de seguiment per a tots aquests fins. Pot rebutjar les galetes a 'Configuració' o pulsant 'Denegar cookies'.

  Denegar cookies
  Configuració
  Acceptar cookies i continuar